ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 051-31445 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد، هاشميه 16، ساختمان کريستال، طبقه اول مراجعه نمایید.